ISP mail admin

isp mailadmin version 0.9.7 có vài cải tiến, thêm quản lý quota, nhưng có thể gây lỗi cả ứng dụng vì dùng hàm bcdiv, cần thêm thư viện bcmath. Ngoài ra lựa chọn không dùng chức năng quản lý quota cũng gây lỗi vì hàm javascript được thiết kế luôn kiểm tra giá trị quota.

  • Không dùng chức năng quản lý quota
sed -i "s/\(.*'IMA_CFG_USE_QUOTAS'\).*/\1, false);/" /var/www/mailadmin/cfg/config.inc.php

Sau đó sửa hàm javascript

sed -i 's/\(.*\)\(0 > parseInt(Form.quota.value))\)/\1Form.quota!=undefined \&\& \2/' /var/www/mailadmin/cfg/ispmailadm.js
  • Tuy nhiên, đơn giản hơn là cài đặt thư viện bcmath để dùng quota theo mặc định
apt install php7.4-bcmath
aervice php7.4-fpm restart
  • Hoặc dùng hàm bcdiv nhà trồng
private static function bcdiv($first, $second, $scale = 0)
{
    return round( $first / $second, $scale );
}

thay thế lời gọi hàm bcdiv thành self::bcdiv

sed -i 's/bcdiv/self::bcdiv/
/function cnvQuotaToHuman/i \
private static function bcdiv(\$first, \$second, \$scale = 0)\
{\
    return round( \$first / \$second, \$scale );\
}' EmailAccounts.inc.php

Comments Off on ISP mail admin

Filed under Software

Comments are closed.