tmux: Làm việc với nhiều cửa sổ

tmux cho phép chạy nhiều session đồng thời hoặc chay session dưới nền, rất thuận tiện khi chúng ta cần nhiều session ssh. Thí dụ, chạy htop trong khi download bản cập nhật mới, soạn thảo file cấu hình và khởi động lại một service. Tất cả trong một tmux session. Nó hơn cả việc dùng 2 cửa sổ của mc.

Ubuntu đã có sẳn tmux rồi, piOS phải cài đặt

sudo apt install tmux

Phím tắt của tmux bắt đầu bằng control b (viết tắt ctrl+b)

# Mở 1 session tmux
tmux

# Attach session
Khi mở tmux session, tmux mặc định là khung làm việc hiện hành

# Tạm thời thoát tmux session, về console
ctrl+b d


# Xem danh sách các session tmux khi đang ở console

tmux ls

# Vào lại tmux session số 2 khi đang ở console
tmux attach-session -t 2

# Chuyển tới session số 2 khi đang ở tmux
ctrl+b 2

# Chuyển qua lại các session khi đang ở tmux
ctrl+b n hay p

# Xóa session tmux khi đang ở tmux
ctrl+b kill-session

# Chia cửa sổ ngang trong tmux
ctrl+b %

# Chia cửa sổ dọc trong tmux
ctrl+b =

# Di chuyển qua lại cửa sổ
ctl+b o

# Đóng một cửa sổ
exit
  • Có thể chỉ mở một session tmux và tạo nhiều cửa sổ. Thí dụ mc có giao diên 2 khung độc lập, mở 2 cửa sổ để chạy 2 mc hoặc 1 mc và 1 console, hoặc mở nhiều cửa sổ mà không cần mc nữa.
  • Có thể mở tmux trên một máy, sau đó làm việc tiếp với chính session tmux đó trên máy khác
  • Có thể chạy một công việc (ứng dụng) cần nhiều thời gian mới hoàn thành trong một session tmux, nhưng đóng ssh không cần đợi, để nó tự chạy trên RPi. Một tình huống tương tự như đóng giao diện web khi đang download bằng aria2
  • Lỗi: Khi đánh dấu để copy, vùng đánh dấu chạy qua toàn màn hình, qua nhiều cửa sổ nên dữ liệu copy có nhiều rác không dùng được.

Comments Off on tmux: Làm việc với nhiều cửa sổ

Filed under Software

Comments are closed.