Syno NAS: Dùng DDNS hay Cron để cập nhật IP động.

Nếu dùng Task Scheduler để gọi script cập nhật IP

  • Script tự lấy WAN IP của router
  • Script tự phát hiện IP có thay đổi hay không để quyết định cập nhật
  • Script có thể cài đặt cho nhiều domain, với khoảng cách thời gian tùy ý

Nếu dùng DDNS service của DSM

  • DSM tự lấy WAN IP của router
  • DSM chỉ gọi script cập nhật IP khi phát hiện IP thay đổi
  • DSM kiểm tra IP trong mỗi 5 phút, không cho phép cài đặt nhiều DDNS từ một Service Provider

Vậy nếu DNS có trong danh sách DDNS service của DSM thì dùng DDNS service, nếu không thì không cố tạo riêng DDNS service để dùng mà viết script được gọi chạy bằng Task Scheduler.

Mặt khác, khi viết script cho DDNS service thì không được xuất bất kỳ output nào khác các qui ước như: good, nochg… nếu không sẽ phải nhận thông báo lỗi/email báo lỗi mỗi khi script được gọi chạy, cho dù kết quả update IP thành công.

Comments Off on Syno NAS: Dùng DDNS hay Cron để cập nhật IP động.

Filed under Software

Comments are closed.