[HASS] Telegram bot

Telegram bot cũng như nhiều addon khác của HASS, không cần cài đặt mà chỉ khai báo trong configuration.yaml là dùng được.

# Example configuration.yaml entry for the Telegram Bot
telegram_bot: 
- platform: polling
 api_key: 123456789:xxx...xxx
 allowed_chat_ids:
 - chat_id_1
 - chat_id_2

 • api_key thì có ngay khi đăng ký mới telegram bot
 • chat_id của user có thể lấy được qua https://api.telegram.org/botAPI_KEY/getUpdates
  với điều kiện user đã chat với bot và bot chưa xóa lịch sử chat (tốt nhất là cho bot tạm thời ngừng hoạt động khi lấy chat_id)
 • allowed_chat_ids là danh sách các user nhận thông điệp từ bot.

Vì Telegram chỉ dùng cổng 443 và 8443 cho SSL, nhưng Hass lại dùng cổng 8123 nên không thể cài đặt Telegram bot kiểu webhooks.

Xem thêm

 1. Cài đặt Telegram
 2. Telegram: Trả lời/Điều khiển tự động dùng lua script
 3. Telegram Bot
 4. Hỏi đáp về Telegram Bot

Comments Off on [HASS] Telegram bot

Filed under Software

Comments are closed.