[HASS] Dùng Telegram bot trong automation

Trong thí dụ này, chúng ta tạo một cơ chế tự động, mỗi khi đèn mở/tắt thì có một thông báo từ Telegram Bot cho biết tình trạng của đèn. Tôi xây dựng cơ chế này để theo dõi các công tắc Sonoff T1 bị lỗi tự bật/tắt.

Tất nhiên trước hết phải khai báo một Telegram Bot trong configuration.yaml (bài trước)

Sau đó khai báo notify dùng Telegram Bot và automation

# Example configuration.yaml entry for the notifier
notify:
- name: telegram_me
  platform: telegram
  chat_id: 123456789
automation:
- alias: "Light State"
 trigger:
  platform: state
  entity_id: 
  - switch.light_A
  - switch.light_B
  - switch.light_C
 action:
  service: notify.telegram_me
  data_template:
   message: "{{ trigger.to_state.attributes.friendly_name }} is now {{ trigger.to_state.state }}"

Mỗi khi đèn bật/tắt, Telegram Bot gởi thông báo, thí dụ

light_B is now on

 

Comments Off on [HASS] Dùng Telegram bot trong automation

Filed under Software

Comments are closed.