Ổ đĩa đám mây của riêng mình

owncloudnextcloud lả các ứng dụng ổ đĩa đám mây có tính năng tương tự dropbox.

nextcloud tách ra từ owncloud, thừa hưởng mã nguồn mở của owncloud, bổ sung một số tính năng của phiên bản tính phí sang phiên bản miễn phí. Phần quản trị của nextcloud phong phú, bao gồm cả tính năng theo dõi tài nguyên hệ thống của server.

Cài đặt ứng dụng web

 • Không có dòng lệnh cài đặt, chỉ cần tải về gói ứng dụng web của nextcloud đặt vào thư mục web của RPi.
 • SSL được khuyến khích.
 • Cấu hình cho nginx/apache có trong tài liệu hướng dẫn của nextcloud
 • Chạy lần đầu tiên để cấu hình nextcloud: https://IP_RPi/nextcloud

Cài đặt ứng dụng client

 • Tải về từ nextcloud.com

Ổ đĩa data

 • Ổ đĩa dùng chứa data của nextcloud là ổ đĩa gắn ngoài qua cổng USB.
 • Nextcloud đã có tính năng lưu dữ liệu theo version giống như dropbox, ngoài ra còn có thể mã hóa dữ liệu.
 • Để an toàn dữ liệu chỉ còn phải định kỳ sao lưu cả ổ đĩa hay chạy raid.

Tách thư mục data ra khỏi thư mục web

 • Sửa file nextcloud/config/config.php
'datadirectory' => 'thư_mục_data',
 • Move thư mục nextcloud/data thành thư mục con của thư_mục_data

Shortcut, soft link

 • nextcloud không hỗ trợ shortcut, soft link

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *