Tạo proxy với squid

  1. Cài đặt squid3 khá đơn giản
apt-get install squid3

Chú ý là dòng lệnh  apt-get install squid sẽ cài đặt squid phiên bản 2

2. Tiếp theo là biên tập file cấu hình /etc/squid3/squid.conf

acl LocalNet src IP_RPi/24 # RFC1918 possible internal network
acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 # https
acl Safe_ports port 70 # gopher
acl Safe_ports port 210 # wais
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
acl Safe_ports port 488 # gss-http
acl Safe_ports port 591 # filemaker
acl Safe_ports port 777 # multiling http
acl CONNECT method CONNECT
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access allow localhost manager
http_access deny manager
http_access allow LocalNet
http_access allow localhost
http_access deny all
http_port 3128
http_port IP_RPi:3129 intercept
cache_mem 256 MB
maximum_object_size_in_memory 8192 KB
maximum_object_size 4096 MB
cache_dir ufs /mnt/proxy/cache 8192 16 256
access_log /mnt/proxy/logs/access.log
cache_store_log /mnt/proxy/logs/store.log
cache_log /mnt/proxy/logs/cache.log
coredump_dir /mnt/proxy/
refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080
refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440
refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0
refresh_pattern . 0 20% 4320
dns_v4_first on

3. Tạo các thư mục cần thiết

mkdir /mnt/proxy/{cache, logs}
cd /mnt
chown -Rv proxy:proxy proxy

4. Khởi tạo cache

sudo squid3 –z

5. Chạy squid server

sudo service squid3 start

6. Sử dụng proxy

Có thể cài đặt proxy cho từng browser, từng máy tính hay cài đặt cho router (re-route any traffic destined to port 80 to port 3128 of raspberry pi)

Địa chỉ proxy là IP_RPi:3128

 

 

 

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *