Đăng ký tài khoản mailgun.com

mailgun.com là một dịch vụ email thuộc Rackspace US, Inc., đã được đề cập trong bài Email, Email phần 2Điều khiển RPi từ xa.

Các bước đăng ký một tài khoản mailgun khá rắc rối, tuần tự như sau:

Bước 1. Yêu cầu một tài khoản

Cần địa chỉ email còn hoạt động. Ngay sau khi đăng ký, chúng ta nhận được thông báo tài khoản bị khóa.

Screenshot 2014-10-14 07.49.42

Screenshot 2014-10-14 07.51.21

Bước 2. Xác nhận địa chỉ email bằng cách click vào link trong email do mailgun gởi đến địa chỉ email đã đăng ký.

Screenshot 2014-10-14 14.45.40

Bước 3. Mở ticket yêu cầu mailgun mở khóa tài khoản

Nội dung là trả lời các câu hỏi sau:

  • What types of emails will you be sending – transactional or marketing? Please tell us briefly about how your business uses email.
  • Where do you source your database of email addresses? Please provide any available links.
  • Are all of your email addresses double-opt in? (This means that the user has requested your emails through sign-up and then confirmed via email that they want to receive your communication).
  • What is your expected monthly volume of messages?
  • Have you read our Email Best Practices document?

Sau bước 3 mailgun sẽ mở khóa tài khoản.

Screenshot 2014-10-15 14.38.18

Chúng ta có thể dùng API keysubdomain được mailgun cấp để gởi mail bằng cách dùng hàm API hay SMTP client. Nếu có domain riêng, chúng ta có thể dùng một subdomain dành cho việc gởi mail qua mailgun

Screenshot 2014-10-14 07.50.16

 

Bước 4. Thêm subdomain vào mailgun (tùy ý)

Vào https://mailgun.com/cp, bấm nút Add your domain, điền tên subdomain vào. Sau đó vào trang quản lý domain của mình, tạo 2 record TXT, 1 CNAME, 2 MX theo như hướng dẫn của mailgun. Nếu không hoàn thành bước này thì vẫn có thể gởi email theo subdomain này nhưng không thể nhận mail.

Screenshot 2014-10-14 08.25.05

Screenshot 2014-10-14 14.40.42

Bước 5. Tạo tài khoản email

Chọn domain, bấm vào link Manage SMTP credentials để vào trang quản lý user. Tại đây có thể thêm bớt tài khoản người dùng email

Bước 6. Nâng cấp tài khoản (tùy ý)

Nếu có credit card, chọn nâng cấp tài khoản rồi điền vào thông tin thẻ. Mailgun không kiểm tra các thông tin này cho đến khi cần tính tiền (số email gởi đi vượt quá 10000/tháng)

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *