Blog Archives

Raspberry Pi – Máy tính trong lòng bàn tay

RPI version B and B+Bottom

The Raspberry Pi is a credit-card sized computer that plugs into your TV and a keyboard. It is a capable little computer which can be used in electronics projects, and for many of the things that your desktop PC does, like spreadsheets, word-processing and games. It also plays high-definition video. We want to see it being used by kids all over the world to learn how computers work, how to manipulate the electronic world around them, and how to program.

Raspberry Pi là máy tính có kích thước thẻ tín dụng, có thể nối với TV và bàn phím. Nó là máy tính cỡ nhỏ có thể dùng trong các dự án điện tử, và mọi thứ mà máy tính để bàn có thể làm, như bảng tính, xử lý văn bản và trò chơi. Nó cũng có thể phát video độ nét cao. Chúng tôi mong muốn nó được trẻ con trên toàn thể giới dùng để tìm hiểu cách máy tính làm việc, cách thao tác thế giới điện tử xung quanh chúng và học cách lập trình.

Raspberry Pi Foundation

The Raspberry Pi Foundation is a registered educational charity (registration number 1129409) based in the UK. Our Foundation’s goal is to advance the education of adults and children, particularly in the field of computers, computer science and related subjects.

Raspberry Pi Foundation là một tổ chức giáo dục từ thiện (đăng ký số 1129409) có trụ sở tại Vương quốc Anh. Mục tiêu của chúng tôi thúc đẩy công việc giáo dục người lớn và trẻ em, đặc biệt là trong lĩnh vực máy tính, khoa học máy tính và các đối tượng liên quan.

Continue reading

Leave a Comment

by | 2014/07/22 · 6:48 PM