Syno NAS: Share folder qua NFS

NFS service cho phép người dùng Linux/Windows truy cập dữ liệu (trên thiết bị NAS Synology), hiện đang hỗ trợ NFSv2, NFSv3, NFSv4, và NFSv4.1.

A. Bật NFS service

 • Control Panel > File Services > NFS
[x] Enable NFS Service
  Maximum NFS protocol: NFSv4
 • Advanced Setting
[x] Apply default UNIX permissions
[x] Customized ports
 • Customized port
statd:
nlockmgr:
...
NFSv4 domain:
 • Kerberos Settings
Kerberos Keys:
[Import]

B. NFS permissions

Control Panel > Shared Folder

Chọn một shared folder, thiết lập quyền của user trên folder

 • Edit > Advanced
[x] Enable shared folder quota
  xxx GB
 • Edit > NFS Permissions
Hostname or IP: # của client sẽ dùng shared folder
[x] Allow connections from non-privileged ports (ports higher than 1024)

C. Save

Hạn chế:

 • NFSv4.1 chỉ được hỗ trợ trên các thiết bị có đủ năng lực RAM và CPU.
 • Nếu chọn NFSv4NFSv4.1, click Advanced Settings và thêm vào custom domain cho NFSv4 / NFSv4/4.1 (Tùy chọn)
 • Giới hạn dung lượng của NFS clients trên shared folder không được hỗ trợ!!!
 • Các shared folders không thể truy cập qua NFS:
  • PetaSpace shared folders
  • Shared folders có hệ thống file HFS+ và exFAT
 • Truy cập shared folders được mã hóa qua NFS chỉ được hỗ trợ qua một số model.

Chú thích:

 • NFS version có thể được chỉ định trên dòng lệnh bằng tham số -o vers=2-o vers=3 hay -o vers=4
 • Khi mount shared folder với NFSv4, lưu ý:
  • NFS client phải bật idmapd.
  • NFSv4 domain trong idmapd.conf trên NFS client phải khớp với NFSv4 domain trên Synology NAS.

Kerberos là một network authentication protocol. Nó cho phép client và server giao tiếp trên một mạng không bảo mật để chứng thực lẫn nhau theo cách bảo mật. Synology NAS cung cấp tùy chọn để nhập key Kerberos đã có. Một khi nhập key thành công, NFS clients có thể dùng Kerberos authentication protocol để kết nối tới Synology NAS.

Import Kerberos key:

 1. Click Kerberos Settings
 2. Click the Import button
 3. Chọn Kerberos key
 4. Click OK.

Kerberos ID Mapping

Chúng ta có thể map individual Kerberos principals tới DSM user accounts.

Để map Kerberos principals và local user accounts:

 1. Click Kerberos Settings.
 2. Vào ID Mapping tab.
 3. Click Add. Chọn một trong các điều sau:
  • ID Mapping: Enter the Kerberos principal and the local user account to which it should be mapped.
  • Suggested Mapping List: This option displays a list of suggested Kerberos principal/local user mapping options that are generated by the system.

Comments Off on Syno NAS: Share folder qua NFS

Filed under Software

Comments are closed.