cloudup so với rclone mount

  • cloudup dùng rclone để upload file lên remote
  • cloudup không sync thư mục giữa local và remote như rclone mount, mà chỉ update lên remote các thay đổi trong thư mục local, thích hợp cho mục đích backup
  • cloudup chấp nhận symlink, upload data từ target lên remote với tên symlink, mục đích quản lý tập trung dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
  • cloudup nhanh, trong khi rclone mount rất chậm

Comments Off on cloudup so với rclone mount

Filed under Software

Comments are closed.