Sao lưu piOS thành file ảnh nén .xz

Script sao lưu piOS đang hoạt động thành file ảnh nén .xz, có thể ghi file ảnh vào đĩa với Rasperry Pi Imager và có thể khời động bình thường, dung lượng đĩa trống sau khi OS khởi động là 200MB.

Sử dụng: os.backup [-d out_dir][-x excluded_file][-z xz|gz]
 -d: tên thư mục chứa file backup, mặc định /tmp
 -x: tên file liệt kê các file/thư mục không sao lưu
 -z: nén file bằng xz hay gz, mặc định gz

Việc sao lưu chỉ mất vài phút.

 • Nén bằng xz, dung lượng file còn dưới 20% file gốc, nhưng mất thêm vài chục phút.
  RPi hoạt động hết công suất, nhiệt độ CPU tăng đến trên 80 oC
 • Nén bằng pigz, file backup còn khoảng 27% và chỉ mất 30% thời gian so với nén xz.
  Nhiệt độ CPU quanh 70oC
  Cần ứng dụng pv để hiển thị tiến trình nén của pigz. Script sẽ đề nghị cài đặt nếu chưa có.

Mặc định script không sao lưu các file/thư mục sau

/var/swap
/var/log/*
/var/tmp/*
/tmp/*
/home/pi/Downloads/*
/home/pi/.cache/*
/home/pi/MagPi/*

Vì chỉ sao lưu OS, os.backup sừa fstab để chỉ mount boot và rootfs, các dòng mount khác được thêm dấu # ở đầu dòng.

Sau khi ghi đĩa backup từ file ảnh, để phục hồi OS, khời động từ đĩa này và rsync sang đĩa bị lỗi rồi chỉnh sửa fstab bỏ dấu # đầu dòng, hoặc chép đè cmdline.txt.org fstab.org lên cmdline.txt và fstab.

Màn hình sao lưu piOS như sau:

# os.backup -d /backup -z xz
Tính dung lượng file ảnh: 3712 MB
Tạo file ảnh /backup/2022-07-06.538-DLNA.img: xong
Gắn đĩa ảo vào RPi: /dev/loop0

Phân vùng đĩa ảo: xong
Định dạng đĩa ảo: xong

Sao lưu phân vùng boot:
   31,470,403 100% 29.49MB/s 0:00:01 (xfr#289, to-chk=0/291)

Sao lưu phân vùng root:
 3,049,770,084 99% 19.58MB/s 0:02:28 (xfr#49148, to-chk=0/63166)

Kiểm tra đĩa ão:
*** /dev/loop0p1:fsck.fat 4.2 (2021-01-31)
/dev/loop0p1: 292 files, 61655/516188 clusters
*** /dev/loop0p2:e2fsck 1.46.2 (28-Feb-2021)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
rootfs: 63176/221184 files (0.2% non-contiguous), 815111/884480 blocks

Nén file ảnh (.xz):
/backup/2022-07-03.538-DLNA.img (1/1)
 100 %  683.6 MiB / 3,712.0 MiB = 0.184  3.3 MiB/s  18:37

Sao lưu vào /backup/2022-07-06.538-DLNA.img, 3712 MB data, trong 2 phút và 47 giây!
Nén file trong 18 phút và 38 giây, dung lượng file nén 684M

## =->> Nén bằng pigz

Nén file ảnh (.gz):
3.63GiB 0:04:35 [10.9MiB/s] [==================================================>] 100%

Sao lưu vào /backup/2022-07-06.538-DLNA.img, 3712 MB data, trong 2 phút và 55 giây!
Nén file trong 4 phút và 37 giây, dung lượng file nén 1.1G

Comments Off on Sao lưu piOS thành file ảnh nén .xz

Filed under Software

Comments are closed.