Roborock S5 Max và HIK Camera

Camera thấy được ánh sáng của cảm biến trên Roborock

Comments Off on Roborock S5 Max và HIK Camera

Filed under Software

Comments are closed.