Zombie! Có một zombie!

Thỉnh thoảng kết nối với RPi chạy Ubuntu, chúng ta thấy thông báo

Zombie là một tiến trình đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng không kết thúc, vẫn chiếm dụng tài nguyên hệ thống. Tương tự như viên chức hết nhiệm vụ nhưng không trả nhà công vụ.

Chúng ta có câu lệnh để kết thúc zombie, có thể gọi chạy khi kết nối với Ubuntu.

sudo kill -9 `ps axo stat,ppid,pid,comm | grep -E '^Z[^<]+<defunct>$' | awk '{print $2}'`
  • ps trả về thông tin zombie có dạng
Z       1943    7407 bash <defunct>
  • Từ đó chúng ta lấy ID của tiến trình cha, 1943, và kết thúc zombie với lệnh kill

Comments Off on Zombie! Có một zombie!

Filed under Software

Comments are closed.