cloudflare: Script cập nhật IP cho tất cả DNS record A

Script giúp cập nhật IP của domain nhiều subdomain trên cloudflare.com một cách tự động với cú pháp đơn giản.

Cú pháp của script như sau:

cfIP [-f] mydomain.com subdomain[,subdomain2...]
  -f: xóa cache/buộc cập nhật
  subdomain: có thể là sub thay cho sub.mydomain.com, hay
  @: thay cho mydomain.com, hay
  *: thay cho tất cả subdomain trừ ra @
  -subA: ngoại trừ subA

Thí dụ

cfIP mydomain.com @,\*    # Update IP cho mọi record A
cfIP mydomain.com @,mail,mx  # Update IP cho @, subdomain mail và mx
cfIP mydomain.com -f \*    # xóa cache và cập nhật cho mọi subdomain
cfIP mydomain.com \*,-mx   # update mọi subdomain, trừ mx

Số lần gọi hàm API của cloudflare.com để cập nhật n record A là từ 0 đến n+2, so với cách gọi thông thường là từ 0 đến 2n+1, nghĩa là nhanh hơn và ít lần gọi hàm hơn khi n > 1.

cloudflare.com không thích khách hàng tạo script update DNS record tự động, vì nó làm server bận rộn và chậm đi một cách không mong muốn. Cloudflare đã từng nhiều lần ngưng hỗ trợ các lời gọi cập nhật IP, và hiện nay đã đưa ra hạn chế về số lần gọi API trong 24h và trong tháng cho mỗi tài khoản.

Script này giúp cập nhật IP an toàn, không phạm luật, cho tối đa 10 domain x 10 DNS record A trong mỗi 3 phút (khoảng 2000 lần gọi hàm API trong 1 giờ), tuy rằng trên thực tế có thể không gọi hàm nào trong suốt nhiều ngày vì IP không thay đổi.

Vì hàm API của cloudflare trả về chuổi JSON nên chúng ta cần cài đặt con-dao-Thụy-Sĩ cho JSON là jq

sudo apt install jq

Toàn bộ script và chú thích

#!/bin/bash
# cfIP
# Update dynamic IP for DNS records A on cloudflare
# © 2020 LNT <lnt@lyle.info>
# version 20200501
#
AUTH_EMAIL='your_login_email'
AUTH_KEY='your_auth_key_32_characters'
BASE_URL='https://api.cloudflare.com/client/v4/zones'
GETWAN='http://icanhazip.com'
# Shared Memory
SHM=/dev/shm/cfIP
[ -d $SHM ] || mkdir $SHM
[ '-f' = "$1" ] && { rm -f $SHM/*; ff=1; shift; } || ff=0
set -f
if [ $# -ne 2 ]; then
 echo
 echo 'Update the IP of domain/subdomain for cloudflare.com'
 echo "usage: $(basename $0) [-f] yr_domain sub[,sub2 ...]"
 echo '    -f: clear cache'
 echo '    sub: instead of sub.yr_domain'
 echo '    @:  instead of yr_domain'
 echo '    \*: all subdomains except @'
 echo '   -sub: exclude sub'
 exit 1
fi
DOMAIN="$1"
PARAMS="$2"
hbk=$(md5sum <<< "$PARAMS" | awk '{print $1}')
# wan IP
wIP=$(curl -s "$GETWAN")
[ -f "$SHM/ip" ] && oIP=$(<$SHM/ip) || oIP=''
printf $wIP > $SHM/ip
# force update?
[[ $ff -eq 0 && "$wIP" = "$oIP" ]] && { echo "IP has not changed"; exit 0; }
# Read from backup
if [[ -f $SHM/"$hbk" ]]; then
 hosts=$(<$SHM/"$hbk")
 ZONE_ID=$(<$SHM/$DOMAIN)
 BASE_URL="${BASE_URL}"/"${ZONE_ID}"/dns_records
else
 # ID of domain
 ZONE_ID=$(jq -r '.result[].id' <<< $(curl -s -H "X-Auth-Email: ${AUTH_EMAIL}" -H "X-Auth-Key: ${AUTH_KEY}" -H "Content-Type: application/json" -X GET ${BASE_URL}?name=${DOMAIN}&status=active))
 [[ "${ZONE_ID}" =~ ^[0-9a-f]{32}$ ]] || { echo "Bad Zone ID"; exit 1; }
 echo "${ZONE_ID}" > $SHM/$DOMAIN
 BASE_URL="${BASE_URL}"/"${ZONE_ID}"/dns_records
 # json string of subdomain
 tmp=$(curl -s -H "X-Auth-Email: ${AUTH_EMAIL}" -H "X-Auth-Key: ${AUTH_KEY}" -H "Content-Type: application/json" -X GET "${BASE_URL}?type=A" | jq -r '.result[] | {id,name,content}' | jq -s .)
 # All subdomains
 if [[ $PARAMS = *\** ]]; then
  ra=($(echo $PARAMS | grep -Po '(?<=-)[^,]+' | jq -Rr ". + \".$DOMAIN\""))
  [[ ! $PARAMS = *@* ]] && ra+=($DOMAIN)
  c=''; for a in "${ra[@]}"; do [ ! "$c" ] && c=".name == \"$a\"" || c="$c or .name == \"$a\""; done
  hosts=$(echo "$tmp" | jq ".[] | del(select($c)" | jq -s .)
 else
  aa=($(echo $PARAMS | grep -Po '(?<!-)[^,]+' | jq -Rr ". + \".$DOMAIN\""))
  aa=("${aa[@]/@./}")
  c=''; for a in "${aa[@]}"; do [ ! "$c" ] && c=".name == \"$a\"" || c="$c or .name == \"$a\""; done
  hosts=$(echo "$tmp" | jq ".[] | select($c)" | jq -s .)
 fi
 echo "$hosts" > $SHM/$hbk
fi
# Update IP
echo "$hosts" | jq -r '.[] | [.id, .name, .content] | @tsv' |
while IPS=$'\t' read id name cIP; do
 if [[ $ff -eq 0 && "$wIP" == "$cIP" ]]; then
  ret='IP has not changed'
 else
  ret=$(curl -s -X PUT -H "X-Auth-Email: ${AUTH_EMAIL}" -H "X-Auth-Key: ${AUTH_KEY}" -H "Content-Type: application/json" "${BASE_URL}/$id" --data "{\"type\":\"A\",\"name\":\"$name\",\"content\":\"${wIP}\",\"ttl\":3600,\"proxied\":false}" | jq -r '.success')
 fi
 echo "Updated IP for $name: $ret"
done

Chú thích

 1. -f xóa cache /buộc cập nhật, đặt đầu tiên trên dòng lệnh
 2. * thay cho tất cả subdomain
 3. @ thay cho domain chính
 4. đứng trước subdomain chỉ định không cập nhật subdomain đó
 5. Cần escape dấu * trên dòng lệnh thành \*

Comments Off on cloudflare: Script cập nhật IP cho tất cả DNS record A

Filed under Software

Comments are closed.