[XIAOMI VACUUM] Hết đĩa trống

Dung lượng đĩa root của Xiaomi Roborock 2 chỉ có 494MB. Sau khi chạy update và cài đặt nano, mc thì chỉ còn 21MB, sẽ không đủ chổ cho hoạt động bình thường của robot.

apt-get update
apt-get install nano, mc

Tuy nhiên, partition /dev/mmcblk0p1 có dung lượng đến 1.6GB dành cho data. Chúng ta sẽ dời một số thư mục từ root sang đây để có thể cài đặt thêm phần mềm trên root.

mkdir -p /mnt/data/relocated/var/cache && mkdir /mnt/data/relocated/var/lib
mv /var/cache/apt /mnt/data/relocated/var/cache && ln -s /mnt/data/relocated/var/cache/apt /var/cache/apt
mv /var/lib/apt /mnt/data/relocated/var/lib && ln -s /mnt/data/relocated/var/lib/apt /var/lib/apt
mv /usr/local/bin/valetudo /mnt/data/valetudo/ && ln -s /mnt/data/valetudo/valetudo /usr/local/bin/valetudo
mv /usr /mnt/data/relocated && ln -s /mnt/data/relocated/usr /usr

Sau đó khởi động lại robot

reboot

Comments Off on [XIAOMI VACUUM] Hết đĩa trống

Filed under Software

Comments are closed.