Dùng nguồn chính thức của RPi 3 cho RPi 4 được không?

Nguồn chính thức của RPi 3B+ được thiết kế 5.1V – 2.5A, trong khi yêu cầu được khuyến cáo cho RPi 4B là 5.1V – 3A. Tuy nhiên điều khác biệt chủ chốt là RPi 4B dùng cổng nguồn kiểu C có thể tải dòng cao hơn cổng micro USB vài lần, và cổng USB 3.1 có thể cung cấp đủ dòng cho HDD/SSD.

RPi 3B+ gắn thêm HDD/SSD thường không đủ nguồn để chạy, nhưng hiện tượng này hiếm thấy ở RPi 4B mặc dù bản thân board mạch tiêu thụ công suất lớn hơn phiên bản trước.

Vì vậy, chúng ta có thể thử dùng nguồn chính thức của RPi 3B+ cho RPi 4B + HDD/SSD, Tất nhiên là cần adaptor Micro USB – C.

Case 1: Các dòng lệnh sau đây chạy trên RPi 4B + HDD/SSD dùng nguồn 5.1V – 2.5A (khởi động bình thường)

for id in core sdram_c sdram_i sdram_p
do
  echo -e "$id:\t$(vcgencmd measure_volts $id)" 
done
core: volt=0.8384V
sdram_c: volt=1.1000V
sdram_i: volt=1.1000V
sdram_p: volt=1.1000V
for src in arm core h264 isp v3d uart pwm emmc pixel vec hdmi dpi
do
  echo -e "$src:\t$(vcgencmd measure_clock $src)"
done
arm: frequency(48)=600117184
core: frequency(1)=199995120
h264: frequency(28)=0
isp: frequency(45)=0
v3d: frequency(46)=500000992
uart: frequency(22)=47988280
pwm: frequency(25)=0
emmc: frequency(50)=199995120
pixel: frequency(29)=299992672
vec: frequency(10)=0
hdmi: frequency(0)=0
dpi: frequency(4)=0

Case 2: Các dòng lệnh sau đây chạy trên RPi 4B + HDD/SSD dùng nguồn 5.1V – 3A

for id in core sdram_c sdram_i sdram_p
do
  echo -e "$id:\t$(vcgencmd measure_volts $id)"
done
core: volt=0.8648V
sdram_c: volt=1.1000V 
sdram_i: volt=1.1000V 
sdram_p: volt=1.1000V
for src in arm core h264 isp v3d uart pwm emmc pixel vec hdmi dpi
do
 echo -e "$src:\t$(vcgencmd measure_clock $src)"
done
arm: frequency(48)=600169920
core: frequency(1)=199995120
h264: frequency(28)=0
isp: frequency(45)=0
v3d: frequency(46)=500000992
uart: frequency(22)=47988280
pwm: frequency(25)=0
emmc: frequency(50)=199995120
pixel: frequency(29)=299992672
vec: frequency(10)=0
hdmi: frequency(0)=0
dpi: frequency(4)=0

Kết luận

Khác biệt không nhiều, với nguồn 5.1 – 2.5A arm giảm tần số làm việc 88 phần triệu

Comments Off on Dùng nguồn chính thức của RPi 3 cho RPi 4 được không?

Filed under Software

Comments are closed.