[HASS] Phát âm thanh khi Telegram Bot nhận được lệnh /alert

Trong thí dụ này, chúng ta kích hoạt automation bằng câu lệnh gởi đến Telegram Bot.

Trước hết phải khai báo telegram_bot trong configuration.yaml

# Example configuration.yaml entry for the Telegram Bot
telegram_bot:
- platform: polling
 api_key: YOUR_API_KEY
 allowed_chat_ids:
 - your_chat_id

Sau đó tạo automation:

automation:
- id: '1555850000000'
 alias: Telegram Alert
 trigger:
 - event_data:
   Command: /alert
  event_type: telegram_command
  platform: event
 condition: []
 action:
 - service: media_player.play_media
  data:
   entity_id: media_player.office_speaker
   media_content_id: https://xxxx.duckdns.org:8123/local/music.mp3
   media_content_type: music

Mỗi khi Telegram Bot nhận được câu lệnh /alert thi file âm thanh được phát ra trên loa Google Home

Comments Off on [HASS] Phát âm thanh khi Telegram Bot nhận được lệnh /alert

Filed under Software

Comments are closed.