[HASS] Cài wifi, ethernet, ip tĩnh

Nhiều hướng dẫn cài wifi cho Hassio qua USB CONFIG giống như trò chơi khăm, không thể đạt được kết quả.
Một cách hơi phức tạp là dùng dòng lệnh nmcli (cài addon SSH & Web Terminal) thì được.

Cách dùng USB CONFIG thật ra chỉ cần lưu ý một chút thì thành công.

1. Format một USB dạng FAT32 với label là CONFIG
2. Tạo trên USB đó một thư mục tên là network
3. Trong thư mục network tạo một file có tên là my-network (không có phần mở rộng)

Điểm cần lưu ý là nội dung file my-network, như sau:

[connection]
# Tên kết nối, đặt giống ssid cho tiện (1)
id=My ssid
# Tạo uuid từ trang https://www.uuidgenerator.net (2)
uuid=e3a4a223-b707-4867-bcee-9dc11964f380
# Nếu dùng mạng có dây
# type=802-3-ethernet
# Nếu dùng mạng không dây
type=802-11-wireless

[802-11-wireless]
mode=infrastructure
# ssid không dùng dấu " để bọc, cho dù có khoảng trắng (3)
ssid=My ssid
# Bỏ dấu # ở dòng sau nếu dùng hidden ssid
#hidden=true

[802-11-wireless-security]
auth-alg=open
key-mgmt=wpa-psk
#psk không dùng dấu " để bọc, cho dù có khoảng trắng (4)
psk=xxxxxxxx

[ipv4]
method=manual
# ip cố định, có dạng ip/24,gateway (5)
address=x.x.x.x/24,x.x.x.1
dns=8.8.8.8;8.8.4.4;

Nếu cài đặt mạng có dây (ethernet) thì không cần khai báo 2 nhóm [802-11-wireless][802-11-wireless-security], tuy nhiên giữ nguyên vậy cũng không sao.

Tóm lại là sửa ở 5 chổ.

  • Gắn USB và thẻ nhớ vào Pi.
  • Khởi động lại.
  • Ping ip x.x.x.x để kiểm tra.

Nếu thành công thì sau này không cần đến USB nữa.

Chú thích

Thay vì dùng USB, có thể ghi nội dung trên vào thư mục CONFIG trên phân vùng FAT của thẻ nhớ HASSIO (label hassos-boot). Thư mục này được tự động xóa sau khi cài đặt thành công.

Comments Off on [HASS] Cài wifi, ethernet, ip tĩnh

Filed under Software

Comments are closed.