Thông báo lỗi khi khởi động

Lỗi bộ nhớ

[ 0.973272] vc_vchi_sm_init: failed to open VCHI service (-1)
 [ 0.973370] [vc_sm_connected_init]: failed to initialize shared memory service

Dùng lệnh raspi-config –> 7. Advanced Options -> A3. Memory Split nhập giá trị lớn hơn 16

Lỗi HDD cache

 3.607219] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 3.612789] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through

HDD ở sda không có thông tin về cache. Bỏ qua thông báo này!

Lỗi Bluetooth và SAP

pi@raspberry:~# systemctl status bluetooth
 ● bluetooth.service - Bluetooth service
 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
 Active: active (running) since Sun 2018-05-13 11:01:41 +07; 45min ago
 Docs: man:bluetoothd(8)
 Main PID: 455 (bluetoothd)
 Status: "Running"
 CGroup: /system.slice/bluetooth.service
 └─455 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd

May 13 11:01:41 mail.lyle systemd[1]: Starting Bluetooth service...
 May 13 11:01:41 mail.lyle bluetoothd[455]: Bluetooth daemon 5.43
 May 13 11:01:41 mail.lyle systemd[1]: Started Bluetooth service.
 May 13 11:01:41 mail.lyle bluetoothd[455]: Starting SDP server
 May 13 11:01:41 mail.lyle bluetoothd[455]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
 May 13 11:01:41 mail.lyle bluetoothd[455]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
 May 13 11:01:41 mail.lyle bluetoothd[455]: Sap driver initialization failed.
 May 13 11:01:41 mail.lyle bluetoothd[455]: sap-server: Operation not permitted (1)

Các lỗi về Bluetooth phần nhiều sẽ được sửa sau khi update RPi

apt-get update && apt-get upgrade -y
rpi-update

SAP viết tắt của SIM Access Profile, vì vậy có thể disabled nó.

#Bỏ SAP
sed -r -i 's|^(ExecStart=/usr/lib/bluetooth/bluetoothd).*$|\1 --noplugin=sap|' /etc/systemd/system/bluetooth.target.wants/bluetooth.service
#reload systemctl
sudo systemctl daemon-reload
#restart bluetooth
sudo service bluetooth restart

 

Comments Off on Thông báo lỗi khi khởi động

Filed under Software

Comments are closed.