Nhúng Python vào Bash script

Nhiều việc có thể thực hiện dễ dàng và trực tiếp với bash. Hơn nữa có thể dễ dàng nhúng mã Python vào bash script và hưởng được điều tốt đẹp nhất của cả hai thế giới.

Chỉ cần dùng tham đối – của Python, sau đó là mã Python

#!/bin/bash

function current_datetime () {
python - <<END
from datetime import datetime
print (datetime.now())
END
}

Sau đó có thể gọi

current_datetime

hay gọi và lấy output

DT=$(current_datetime)
echo Current date and time: $DT

Có thể truyền tham đối cho hàm Python qua biến môi trường

#!/bin/bash
function example (){
PYTHON_ARG="$1*$2" python3 - <<END
import os
args = str(os.environ['PYTHON_ARG']).split('*')
print ('Các tham đối là:',args)
END
}

Chú ý là hàm bên trên có dùng chuỗi unicode (utf-8) nên tốt nhất là dùng python3

Một cách truyền tham đối khác

function to_upper() {
python - "$1" << END
import sys
print (sys.argv[1].upper())
END
}

Sau đó gọi

to_upper "aBcDef"

để có output ABCDEF

Comments Off on Nhúng Python vào Bash script

Filed under Software

Comments are closed.