Các tên miền của My RPi

Ngoại trừ tên miền lyle.info đăng ký tại godaddy.com My Rpi còn dùng DDNS tại changeip.com

Sau khi chuyển về host trên RPi, các tên miền sau đây được dùng:

Tên miền pi.lyle.info được chuyển hướng đến https://pi.lyle.info vì RPi có ip động.

Tất cả truy cập đều dùng giao thức https (SSL)

Comments Off on Các tên miền của My RPi

Filed under Software

Comments are closed.