The method driver /usr/lib/apt/methods/https could not be found

Một ngày đẹp trời nào đó chúng ta không thể install/update ứng dụng trên RPi, luôn luôn nhận được thông báo thiếu driver https và quá trình install/update tự động kết thúc.

Nguyên nhân được chỉ ra trong thông báo lỗi Is the package apt-transport-https installed?

Vì vậy chúng ta cài đặt qua câu lệnh

apt-get install apt-transport-https

và nhận được thông báo lỗi tiếp theo Package libcurl3-gnutls is not installed

Đuổi theo thông báo này, chúng ta chạy lệnh

apt-get install libcurl3-gnutls

và nhận được thông báo lỗi khác nữa hoặc gặp lại thông báo lỗi đầu tiên!

Giải pháp

Cài đặt thủ công bằng cách tải về và cài đặt gói cần thiết

wget http://ftp.kr.debian.org/debian/pool/main/c/curl/libcurl3-gnutls_7.38.0-4+deb8u5_armhf.deb
dpkg -i libcurl3-gnutls_7.38.0-4+deb8u5_armhf.deb
wget http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/a/apt/apt-transport-https_1.0.9.8.4_armhf.deb
dpkg -i apt-transport-https_1.0.9.8.4_armhf.deb

Trước khi chạy các câu lệnh trên, cần phải vào trang web tương ứng để kiểm tra phiên bản mới nhất là gì để điều chỉnh dòng lệnh cho đúng

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *