Bổng nhiên curl không thể kết nối!

Mới hôm qua ứng dụng vẫn hoạt động bình thường, nhưng hôm nay gặp lỗi curl không thể kết nối. Loay hoay debug mãi không thấy được lỗi, chạy thử lệnh

echo "ipv4" > .curlrc

sau đó thì curl hoạt động bình thường.

Hóa ra, trong chuỗi kết nối có một thiết bị nào đó đã chuyển sang dùng ipv6. Vì vậy các dòng lệnh curl phải chỉ rõ là tôi đang dùng ipv4

curl --ipv4 http://domain.com

Nếu dùng libcurl thì thêm dòng

curl_setopt($ch, CURLOPT_IPRESOLVE, CURL_IPRESOLVE_V4);

 

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *