Cài đặt Kodi trên RPi 2 (Raspbian Wheezy)

A. Cài đặt

Từ phiên bản 14.2 (5-2015) Kodi có thể được cài đặt theo cách thông thường trên RPi, nhờ vậy RPi có thể đảm nhận được nhiều việc khác không chỉ với vai trò HTPC.

apt-get update
apt-get upgrade
apt-get install -y kodi

 • Có thể khiến RPi khởi động nhanh hơn một chút bằng cách thêm từ khóa quiet ở cuối file /boot/cmdline.txt
 • Cần phải chạy Kodi Media Server trong giao diện đồ họa của Raspbian. Nếu đang ở text mode thì dùng lệnh startx để vào giao diện đồ họa, hoặc nếu thường dùng GUI thì chạy lệnh sudo raspi-config để cấu hình RPi khởi động vào desktop.
 • Có thể gọi chạy Kodi ngay khi khởi động bằng cách sửa /etc/default/kodi, cho ENABLED=1

B. Remote control

1. Để có thể dùng smartphone điều khiển Kodi, trước tiên sửa cấu hình Kodi bằng một trong các cách sau

 • Sửa file ~/.kodi/userdata/guisettings.xml

Tìm đến tag <services>, sửa giá trị trong các tag sau đây từ false thành true

   <esallinterfaces>true</esallinterfaces>
   <webserver>true</webserver>
   <zeroconf>true</zeroconf>
 • Tạo file ~/.kodi/userdata/advancedsettings.xml
<advancedsettings>
  <services>
   <esallinterfaces>true</esallinterfaces>
   <webserver>true</webserver>
   <zeroconf>true</zeroconf>
  </services>
</advancedsettings>

Hoặc cấu hình trong giao diện GUI của Kodi

800px-Settings.services.remote_control

800px-Settings.services.webserver

800px-Settings.services.zeroconf

2. Cài đặt một trong các app sau đây

Android/IOS

 • Kore, Official Remote for Kodi

Android

IOS

Windows Phone

 

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *